КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Готуємося до ЗНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Українського центру

оцінювання якості освіти

22.09.2016 року № 163

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ

ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ

 

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1.

Теза

Учасник вправно формулює тезу

2

Учасник не формулює тези вправно

1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає

запропонованій темі

0

2.

Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент

перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи

не є доречними

0

3а.

Приклад із

літератури чи

інших видів

мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим,

добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших

видів мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він

не є доречним

0

3б.

Приклад, що

є історичним

фактом або

випадком із

життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з

історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не

конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя

немає, або він не є доречним

0

4.

Логічність,

послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній

проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток

думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й

несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості

розвитку думки немає

 

 

 

0

5.

Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає

зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з

аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у

власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з

аргументами та прикладами

0

 

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як

викладено в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а.

Орфографія та

пунктуація

0–1

4

2–6

3

7–11

2

 

Таблиця 3

Критерій

Кількість помилок

Бали

6б.

Лексика,

граматика та

стилістика

0–1

4

2–4

3

5–7

2

8–10

1

11 і більше

0

 

негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

– у написанні великої літери в складних власних назвах;

– у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від

іменників з прийменниками;

– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої

послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ СУМУЮТЬ і НЕ

ЗАРАХОВУЮТЬ як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на

одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) стилістичну помилку.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів.

Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.

 

 

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Українського центру

                                                       оцінювання якості освіти

                                                        22.09.2016 року № 163

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ

ВІДПОВІДДЮ З МАТЕМАТИКИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ

 

Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 31 (з алгебри і початків аналізу),

32 (з геометрії) і 33 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання й

правильності відповіді.

Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою відповіддю:

– розв’язання має бути математично грамотним і повним;

– методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними;

якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише

одним способом;

– за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну відповідь,

виставляється максимальна кількість балів;

– під час виконання завдання можна використовувати без доведення й посилань будь-

які математичні факти та твердження, які містяться в підручниках і навчальних посібниках,

що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і

науки України.

У таблиці 1 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з алгебри і початків аналізу.

 

Таблиця 1

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

 

0

 

 

У таблиці 2 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з геометрії.

 

Таблиця 2

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання

4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Рисунка немає / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

0

 

У таблиці 3 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з алгебри і початків аналізу.

Таблиця 3

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

4

Отримано правильну відповідь.

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді /Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо /Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною

2

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

1

 

 

Зміст оцінювання

Бали

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

2

У послідовності ходу розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

0

 

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюється

в 0 балів.

Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюється в 0 балів.